Naslovna · Stručno vijeće

 

Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:
 
- raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada ustanove
- predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti ustanove
- predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u ustanovi
- predlaže stručne temelje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove
- daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge u svezi organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti
- predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada zdravstvene ustanove s financijskim mogućnostima
- predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe ustanove
- predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove
- skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika ustanove
- obavlja i druge poslove propisane Statutom
 
Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.

 

Članovi stručnog vijeća:

1. Šerif Sarić, dr.med. - predsjednik

2. Mr.sc. Mirna Kopić Coronelli, dr.med.spec. - zamjenik

3. Dalibor Gašpar, dr.med.spec. - član

4. Savin Sanja, dr-med.spec. - član

5. Marijana Matić, dr.med. - član

6. Josipa Mičunović, dr.med. - član

7. Mila Bjelopera, dipl.oec. - član

8. Nikolina Duper, bacc. sestrinstva - član